Skifte av dødsbu

Eit av dei mange vala som må takast etter eit dødsfall er å ta stilling til kva ein skal gjera med eigedelane etter den avlidne. Det er fort gjort å ta eit ugunstig val i ei vanskeleg tid – dette valet kan ha store økonomiske og familiære konsekvensar! Kva er eit dødsbu? Når ein person døyr vert alle eigedelar og gjeld som den personen hadde kalla eit dødsbu, og fleire personar kan ha rett til å arva deler av dette dødsbuet. Desse rettane er regulerte i arvelova, og det er tingretten som gjev...

Den siste kvilestaden

Dei fleste av oss deltek ikkje aktivt i planlegginga av ei gravferd meir enn eit par gongar i løpet av livet, og ganske kort tid etter dødsfallet må det takast stilling til om den avdøde skal ha sin siste kvilestad i ei kistegrav på gravstad eller om den skal kremerast. Kvifor vel somme begravelse i kistegrav medan andre vel kremasjon? Og kven er det eigentleg som tek denne avgjersla? Heiter det begravelse, gravferd, bisettelse eller bisetjing? "Bisetjing" (nynorsk) eller "bisettelse" (bokmål)...