Prisar

Me ynskjer at de skal kunna setja personleg preg på avskjeden med dykkar kjære og samstundes ha forutsigbare ramer.

Gravferd med våre tjenester og varer kostar normalt 30 – 40 000.* 

Dette inkluderer komplett standardkiste, normalt stell av avdøde, og nedlegg i kiste, hygienemateriell, transport* av avdøde i kommunane Bømlo, Fitjar, Stord og Sveio, assistanse i syning, leige seremoniutstyr/pynteutstyr/lys, 100 programhefter, byråhonorar, assistanse i seremoni, midlertidig gravmarkør, fotografering av blomar og 1 minnebok.

Tillegg i forbindelse med arbeid i kveld/helg, redigering av bilder, eigne design på programhefter, annonsekostnad, blomar, solist, filming/strøyming av gravferda og evt andre endringar kan koma i tillegg. 

Kjøp av gravminne er ikkje inkludert. 

*Ved transport som oppfyller vilkåra for stønad til båretransport frå NAV er det eigenandelen for dette som er inkludert.

De vel sjølve kva me skal hjelpa til med.

Når me mister nokon er det å organisera og planleggja noko enkelte opplever som godt, medan det vert overveldande og vanskeleg for andre. Me kan hjelpa til i det omfanget som de ønskjer.

 

Attestar og dokumentasjon

Fastsetjing av tidspunkt for gravferda

Koordinering med trussamfunn og offentlege mynde

Innhald og utforming av annonse

Uforming og trykk av program

Organisering av solosong / musikk

Val av kiste og dekorasjonar

Blomar og kransar

Minnestund

Urnenedsetting

Transport

Gravstein

Prisliste for tenester

Jamfør prisopplyningsforskrifta. Mva-pliktige varer/tenester er oppgitt inkl. mva.

Kiste, inkl svøp

Minimumspris; bomullsfoliert kiste med trehandtak:
kr 7 786,-

Maksimumspris; massiv eikekiste med utskjæringer:
kr 24 890,-

Stell av avdøde, nedlegg i kiste, syning

Normalt stell og nedlegg, dagtid: Kr. 1 650,-

Hygienemateriell til henting, stell og nedlegg 540,-

Assistanse ved syning etter medgått tid og kjørte km, minimum 950,-

Transport

NAV kan dekka nødvendige utgifter til transport når avstand frå dødsstad til gravstad (inkl. transport til evt. obduksjon / kremasjon) overstig 20km, eller om dødsstad ligg meir enn 20km frå næraste gravferdsbyrå. Eigenandel på kr. 2 700,- erstattar då alle transportkostnadar.

Henting av den døde på båre frå dødsstad til oppbevaringsstad:

Minimumspris

(døme: dersom dødsfall og oppbevaringsstad er på samme institusjon):

Transport tom kiste opp til 20km: Kr. 800,-

Dagtid: 2 timar sjåfør og 2 timar assistent x 865: Kr. 3 460,-

Medgått tid, avstand x 24,-/km og utlegg til bom og ferje avregnes.

Maksimumspris:

Klargjering bårebil: Kr. 1 620,-

Natt: 2t sjåfør og 2 timar assistent x 865 x 2: Kr. 6 920,-

Medgått tid, avstand x 24,-/km og utlegg til bom og ferje avregnes.

 

Transport frå dødsstad eller oppbevaringsstad til seremonistad.

Minimumspris:

Klargjering bårebil: Kr. 1 500,-

Dagtid: 2 timar sjåfør x 865: Kr. 1 730,-

Medgått tid, avstand x 24,-/km og utlegg til bom og ferje avregnes.

Maksimumspris:

Klargjering bårebil: Kr. 1 500,-

Dag: 2t sjåfør og 2 timar assistent x 865: Kr. 3 460,-

Medgått tid, avstand x 24,-/km og utlegg til bom og ferje avregnes.

Seremonikostnadar

Transport av utstyr og mannskap til seremoni:
Kr. 0 – 1 000

Assistanse frå ein eller to gravferdskonsulentar i seremoni:
Kr. 3 000 – 5 500

Leige av utstyr til seremoni (Katafalk, lysestakar/lys og blomsterstativ)
Kr. 500 – 2 500

Programhefte 50 stk.
Kr. 2 275

Programhefter over 50 stk, 8,- / stk

Kistedekorasjon (enkel rose eller stor båredekorasjon)
Kr. 25 – 5 000

Byråets honorar

Konferanse på dagtid, rapportering, søknadar, planlegging seremoni, felleskostn.
Kr. 3 000 – 7 000

Tillegg for konferanse kveld/helg og konferanse i heimen
Kr. 1 000

Byråets avgiftspliktige honorar (arbeid med annonser, adm, felleskostn.)
Kr. 3 000 – 5 500

Minimumskostnad etter denne lista er 23 531-, maksimumskostnad er 60 632,- *

Normalt vil gravferd med våre tjenester, kiste, sanghefter, ei enkel annonse,

normal kistedekorasjon og ein solist kosta mellom 30 000 og 40 000 – alt etter dykkar val.

Gravstein kjem i tillegg.

* Prisopplysningsforskrifta krev oppstilling av minimums- og maksimumsprisar samt oppsumering av desse. Då tilhøva rundt kvart dødsfall og pårørande sine ønskje vil variera, vil verken minimum- eller maksimumsprisane over spegle ei reel gravferd. Maksimumsprisane kan verta høgare ved spesielle tilhøve.

Prislista er oppdatert 01.04.2023