Prisar

 

Me tilbyr pakkeprisar på gravferd som gjenspeglar prisen på ei komplett gravferd med dei vanlegaste vala inkludert.

«Vanlig» gravferd til fast pris
kr 41 500

Ein prispakke satt saman slik fleirtalet av gravferdene vert gjennomført.

 • dødsannonse i ei avis (kostnad opp til kr 3000), og minneside med digital dødsannonse
 • kistedekorasjon i normal/middels størrelse
 • kiste – valfri (utvalgte modellar i std storleik) med svøp og evt skjorte
 • planleggingssamtale på kontor eller i heimen
 • byråhonorar
 • henting av avdød busett i Norge ved dødsfall i Norge og transport til seremonirom og gravstad i Bømlo, Fitjar, Stord, Tysnes og Sveio, evt transport til krematorium*
 • stell av avdøde, nedlegg i kiste
 • assistanse i seremoni og leige seremoniutstyr
 • 150 personleg utforma og trykte programhefter og bilde i ramme
 • minnebok med bilder av alle blomar og helsingar gitt til seremonien
 • ventemerke på gravstad
 • utfylling og innsending av alle nødvendige skjema for gravferda 
Klikk her for meir info om prispakken

meir info kjem her

Enkel gravferd til fast pris
kr 31 000

Gravferd med enkel seremoni der det er lagt opp til ein del kostnadsbesparande val

 • minneside med digital dødsannonse
 • kistedekorasjon, liten
 • bomullsfoliert kiste (tillegg dersom større storleik trengs)
 • planleggingssamtale på eit av våre kontor innanfor kontortid (kl.09-16)
 • byråhonorar
 • henting av avdød busett i Norge ved dødsfall i Norge og transport til seremonirom og gravstad i Bømlo, Fitjar, Stord, Tysnes og Sveio, evt transport til krematorium*
 • stell av avdøde, nedlegg i kiste
 • assistanse i seremoni og leige liten pakke med seremoniutstyr
 • 50 enkle trykte programhefter og bilde i ramme
 • ventemerke på gravstad
 • utfylling og innsending av alle nødvendige skjema for gravferda

Utan seremoni
kr 18 500

Bistand etter dødsfall der det ikkje skal vera seremoni

 • kiste valgt av gravferdsbyrået (tillegg dersom større storleik trengs)
 • henting av avdød busett i Norge ved dødsfall i Norge og transport til seremonirom og gravstad i Bømlo, Fitjar, Stord, Tysnes og Sveio, evt transport til krematorium*
 • planleggingssamtale på eit av våre kontor eller pr telefon innanfor kontortid (kl.09-16)
 • byråhonorar
 • stell av avdøde, nedlegg i kiste
 • utfylling og innsending av alle nødvendige skjema for gravferda

Det er sjølvsagt mogleg å legge til innhald i pakkane etter ynskje. Kistedekorasjon kan trekkast frå med verdi kr3500 dersom dei ikkje er ønskeleg å bestille blomar gjennom oss. Tillegg avreknast ihht til prislista.

Eksempler på endringar som påvirkar pris: 

 • Arbeid utført på kveld/helg (tillegg på 299,-/time for kveld og 598,-/time i helg)
 • Syning/Minnestund (etter medgått tid og kjørte km)
 • Honorar til solist
 • Filming av gravferda
 • Avgifter – til dømes kremasjonsavgift
 • Leige seremonilokale, musikar og gravferdstalar eller nødvendig teknisk utstyr (dersom avdøde var medlem i ein livssyns- eller trussamfunn dekkar oftast fellesskapet dette).

*Ved transport som oppfyller vilkåra for stønad til båretransport frå NAV er det eigenandelen for dette på 2868,- som er inkludert. 

Prisliste

Jamfør prisopplyningsforskrifta. Mva-pliktige varer/tenester er oppgitt inkl. mva.

Ved tilpassing av pakkeprisane vert dei justerte ihht prisane i prislista

Kiste, inkl svøp

Minimumspris; bomullsfoliert kiste med trehandtak:
kr 8 175,-

Maksimumspris; massiv eikekiste med utskjæringer:
kr 26 135,-

Stell av avdøde, nedlegg i kiste, syning

Normalt stell og nedlegg, dagtid: Kr. 1 732,-

Hygienemateriell til henting, stell og nedlegg 567,-

Assistanse ved syning etter medgått tid og kjørte km.

Timeprisar:

Dagtid kvardagar kl 08 – 17:        908,-

Tillegg kvardag kl 17 – 22:  299,-

Tillegg kvardag kl 22 – 08 og i helg: 598,-

Transport

NAV kan dekka nødvendige utgifter til transport når avstand frå dødsstad til gravstad (inkl. transport til evt. obduksjon / kremasjon) overstig 20km, eller om dødsstad ligg meir enn 20km frå næraste gravferdsbyrå. Eigenandel på kr. 2 868,- erstattar då alle transportkostnadar.

Henting av den døde på båre frå dødsstad til oppbevaringsstad:

Minimumspris

Klargjering bårebil: Kr. 1 701,-

Dagtid: 2 timar sjåfør og 2 timar assistent x 908: Kr. 3 632,-

Medgått tid, avstand x 25,2/km og utlegg til bom og ferje avregnes.

Maksimumspris:

Klargjering bårebil: Kr. 1 701,-

Natt: 2t sjåfør og 2 timar assistent x 1506: Kr. 6 024,-

Medgått tid, avstand x 25,2,-/km og utlegg til bom og ferje avregnes.

 

Transport frå dødsstad eller oppbevaringsstad til seremonistad.

Minimumspris:

Klargjering bårebil: Kr. 1 701,-

Dagtid: 2 timar sjåfør og 2 timar assistent x 908: Kr. 3 632,-

Medgått tid, avstand x 25,2/km og utlegg til bom og ferje avregnes.

Maksimumspris:

Klargjering bårebil: Kr. 1 701,-

Dag: 2t sjåfør og 2 timar assistent x 908: Kr. 3 632,-

Medgått tid, avstand x 25,2,-/km og utlegg til bom og ferje avregnes.

Seremonikostnadar

Transport av utstyr og mannskap til seremoni:
Kr. 0 – 1 000

Assistanse frå ein eller to gravferdskonsulentar i seremoni:
Kr. 3 000 – 5 500

Leige av utstyr til seremoni (Katafalk, lysestakar/lys og blomsterstativ),
handtering av blomar og pynting av lokalet

Kr. 500 – 3 000

Programhefte 50 stk.
Kr. 2 389

Programhefter over 50 stk, 8,4 / stk

Kistedekorasjon (enkel rose eller stor båredekorasjon)
Kr. 30 – 5 000

Byråets honorar

Konferanse på dagtid, rapportering, søknadar, planlegging seremoni, felleskostn.
Kr. 3 000 – 7 000

Tillegg for konferanse kveld/helg og konferanse i heimen
etter medgått tid og gjeldende timesats

Byråets avgiftspliktige honorar (arbeid med annonser, adm, felleskostn.)
Kr. 3 000 – 5 500

Minimumskostnad etter denne lista er 23 531-, maksimumskostnad er 60 632,- *

Normalt vil gravferd med våre tjenester, kiste, sanghefter, ei enkel annonse,

normal kistedekorasjon og ein solist kosta om lag 45 000 – alt etter dykkar val.

(sjå våre prispakkar her)

Gravstein kjem i tillegg.

* Prisopplysningsforskrifta krev oppstilling av minimums- og maksimumsprisar samt oppsumering av desse. Då tilhøva rundt kvart dødsfall og pårørande sine ønskje vil variera, vil verken minimum- eller maksimumsprisane over spegle ei reel gravferd. Maksimumsprisane kan verta høgare ved spesielle tilhøve.

Prislista er oppdatert 18.01.2024