Prisar

 Me ynskjer at de skal kunna setja personleg preg på avskjeden med dykkar kjære og samstundes ha forutsigbare ramer. 

Hjå Verdig gravferd vert normalt ikkje dykkar del av kostnaden på våre varer og tjenester i forbindelse med dødsfallet over kr 30 000. 

Dette inkluderer komplett kiste, normalt stell av avdøde, og nedlegg i kiste (kisteverdi opp til 10 000), hygienemateriell, transport* av avdøde i kommunane Bømlo, Fitjar og Stord, assistanse i syning, leige seremoniutstyr/pynteutstyr/lys, 100 programhefter i eit av våre standarddesign, byråhonorar, assistanse i seremoni, midlertidig gravmarkør, fotografering av blomar og seremonirom samt oppsett av minnebok.

Tillegg i forbindelse med arbeid i kveld/helg, redigering av bilder, eigne design på programhefter, annonsekostnad, blomar, solist, filming/strøyming og evt andre endringar kan koma i tillegg. 

Kjøp av gravminne er ikkje inkludert. 

*Ved transport som oppfyller vilkåra for stønad til båretransport frå NAV er det eigenandelen for dette som er inkludert.

De vel sjølve kva me skal hjelpa til med.

Når me mister nokon er det å organisera og planleggja noko enkelte opplever som godt, medan det vert overveldande og vanskeleg for andre. Me kan hjelpa til i det omfanget som de ønskjer.

 

Attestar og dokumentasjon

Fastsetjing av tidspunkt for gravferda

Koordinering med trussamfunn og offentlege mynde

Innhald og utforming av annonse

Uforming og trykk av program

Organisering av solosong / musikk

Val av kiste og dekorasjonar

Blomar og kransar

Minnestund

Urnenedsetting

Transport

Gravstein

Prisliste for tenester

Jamfør prisopplyningsforskrifta. Mva-pliktige varer/tenester er oppgitt inkl. mva.

Kiste, inkl svøp

Minimumspris; bomullsfoliert kiste med trehandtak:
kr 5 000,-

Maksimumspris; massiv eikekiste med utskjæringer:
kr 30 000,-

Stell av avdøde, nedlegg i kiste, syning
Stell og nedlegg, dagtid: Kr. 1 550,-

Hygienemateriell til henting, stell og nedlegg 500,-

Assistanse ved syning 800,-
Henting av den døde på båre frå dødsstad til oppbevaringsstad, inkl bringing kiste.

Minimumspris: Klargjering bårebil, henting med sjåfør og assistent:
Kr. 3 000,-

Maksimumspris: Klargjering bårebil, henting med sjåfør og assistent x 2 timar, helg/nattillegg:
Kr. 7 000,-

Tillegg for medgått tid, avstand, utlegg til bom/ferje etc.

NAV dekker utgifter til transport når avstand frå dødsstad til gravstad overstig 20km (inkl. transport til evt. obduksjon / kremasjon), eller om dødsstad ligg meir enn 20km frå næraste gravferdsbyrå.
Eigenandelen på kr. 2 538,- erstattar då alle transportkostnadar

Transport frå dødsstad eller oppbevaringsstad til seremonistad.

Minimumspris: Klargjering bårebil,henting med sjåfør og assistent.
Kr. 3 000

Maks.pris (u.20 km): Klargjering bårebil,henting med sjåfør og assistent
Kr. 3 000

Transport av båre etter seremoni: etter avstand, medgått tid, utlegg etc.

NAV dekker utgifter til transport når avstand frå dødsstad til gravstad overstig 20km (inkl. transport til evt. obduksjon / kremasjon), eller om dødsstad ligg meir enn 20km frå næraste gravferdsbyrå.
Eigenandelen på kr. 2 538,- erstattar då alle transportkostnadar

Seremonikostnadar

Transport av utstyr og mannskap til seremoni:
Kr. 0 – 1 000

Assistanse frå ein eller to gravferdskonsulentar i seremoni:
Kr. 3 000 – 5 250

Leige av utstyr til seremoni (Katafalk, lysestakar/lys og blomsterstativ)
Kr. 500 – 2 200

Programhefte 50 stk.
Kr. 1 990

Programhefter over 50 stk, 6,- / stk

Kistedekorasjon (enkel rose eller stor båredekorasjon)
Kr. 50 – 5 000

Byråets avgiftsfrie honorar

Konferanse på dagtid, rapportering, søknadar, planlegging seremoni, felleskostn.
Kr. 2 750 – 6 750

Tillegg for konferanse kveld/helg og konferanse i heimen
Kr. 1 000

Byråets avgiftspliktige honorar (arbeid med annonser, adm, felleskostn.)
Kr. 1 250 – 4 250

Minimumskostnad etter denne lista er 20 680-, maksimumskostnad er 60 632,- *

Normalt vil våre varer og tjenester kosta 20 000 – 30 000 – alt etter dykkar val.

Annonse (ca 1500 – 3500 pr avis), Honorar til solist (1500 – 5000) og blomar kjem i tillegg.

* Prisopplysningsforskrifta krev oppstilling av minimums- og maksimumsprisar samt oppsumering av desse. Då tilhøva rundt kvart dødsfall og pårørande sine ønskje vil variera, vil verken minimum- eller maksimumsprisane over spegle ei reel gravferd. Maksimumsprisane kan verta høgare ved spesielle tilhøve.

Prislista er oppdatert 25.05.2021